Новини

25.3.2010 г.

Правителството прие Стратегия за интегрирано гранично управление за периода 2010-2013 г.

Категория: Правителствени

Документът представлява обща рамка на прилагане достиженията на европейското и шенгенскотото право и на националното законодателство при съвместното управление на границите. Стратегията е предназначена за всички държавни институции, които имат компетенции по управлението и контрола на границите и намира практическо приложение при участието на страната в общата европейска зона за сигурност, гарантираща свободното движение на хора и стоки и едновременно с това осигуряваща вътрешната сигурност на България.
Набелязани са мерки, които гарантират надеждността на външните граници след присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство чрез провеждане на непрекъснат ефективен граничен контрол.