Новини

15.4.2008 г.

МРРБ стартира грантова схема за техническа помощ по ОПРР

Категория: Възможности

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва набиране на предложения по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” (ОПРР).
Схемата е по Приоритетна ос 5 “Техническа помощ”, Oперация 5.1. „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и   контрол”, Операция 5.2. „Комуникация, информация и публичност”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР".
Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
• Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове
• Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на  мерките и действията по Комуникационния план за информация и публичност, предоставяне на информация и информиране на широката общественост относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти с проектни предложения в нейното изпълнение
• Укрепване на капацитета на бенефициентите по проекти за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове.
Общата стойност на схемата е 105 855 557 лв., от които 89 977 222 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 878 335 лв. са национално съфинансиране.
Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ГД ”Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.