Новини

14.4.2008 г.

Обявен е краен срок за приемане на проекти по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности

Поради големия брой проектни предложения получени до момента по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”, Управляващият орган на ОП „Регионално развитие” 2007- 2013г. уведомява всички потенциални кандидати, че на основание чл.8, ал.8 от ПМС №121/ 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС проектни предложения по гореспомената схема ще се приемат до 13 юни 2008 г. (включително), 17:30 ч. в Регионалните отдели на Управляващия орган по място на изпълнение на дейностите по проекта. Получените проектни предложения ще бъдат оценени въз основа на процедура на конкурентен подбор.