Новини

2.4.2008 г.

Приета е Стратегия за развитие на Националната статистическа система на България

Категория: Правителствени

Правителството прие Стратегия за развитие на Националната статистическа система на България до 2012 г. Документът очертава визията, целта и приоритетите за развитието й през следващите години. Основната задача е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на статистическа информация за всички групи потребители чрез подобряване на институционалния капацитет на системата и ускорено внедряване на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Реализирането на стратегията е условие за предоставянето на безпристрастна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда на широк кръг потребители – органите на държавно управление и местната власт, бизнеса и неправителствените организации, научната и академичната общност, медиите, международните институции и гражданите. Изпълнението на стратегията ще доведе до предоставянето на статистическа информация в лесна за интерпретиране форма, както и предоставяне на допълнителни данни, диференцирани по група потребители, статистически продукти и услуги. Ускореното внедряване на информационните и комуникационните технологии в разпространението на данните ще разшири и улесни достъпа до статистическите продукти и услуги.