Новини

29.1.2010 г.

Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Регионално развитие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.
Конкретен бенефициент по схемата е Министерство на здравеопазването. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ e 147 978 554 лева.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от градските агломерационните ареали.
Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
• Да се подобри, обнови и модернизира държавната здравна инфраструктура в градските ареали
• Да се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• по Компонент 1 на стойност 79 978 554 лева - ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на сградите/помещенията на държавните лечебни заведения (включително закупуване на линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепция за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 година
• по Компонент 2 на стойност 10 000 000  лева - Ремонт, реконструкция, обновяване, оптимизиране (пристрояване, надстрояване), включително прилежащото дворно място, и оборудване/обзавеждане на сграден фонд с цел преструктуриране на Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. в съответствие с Визията за деинституционализацията на децата в РБългария и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Рбългария 2010-2017 г.
• по Компонент 3 на стойност 58 000 000 лева - Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на държавни лечебни заведения с лъчетерапевтични звена, свързани със социално значими онкологични заболявания
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност по трите компонента
• Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници по трите компонента
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до горепосочените държавни лечебни заведения по трите компонента.
За отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма важат следните размери на безвъзмездна финансова помощ:
• за „Компонент 1” - от 5 000 000 лева до 10 000 000 лева
• за „Компонент 2” - един проектен фиш за 10 000 000 лева
• за „Компонент 3” - от 5 000 000 до 30 000 000 лева.
Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове:
• за  рамковата програма и Компонент 1 и 3  - 31 март и 30 септември 2010 година, 16:00 ч местно време
• за Компонент 2 - 31 януари 2011 година, 16:00 ч местно време.
Пълният комплект от документи и изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.