Новини

21.1.2010 г.

Отворена процедура по ОП "Административен капацитет"

Категория: Анализи

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ "Укрепване на човешките ресурси", подприоритет 2.1 "Модерно управление на човешките ресурси" администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение. Проектът се отнася до усъвършенставане на системата за атестиране на служителите в държавната администрация. Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни оферти за всичи дейности, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти:

-  обща ценова оферта за следните дейности:

1. Преглед на състоянието на приложението на съществуващата система за оценка на изпълнението чрез провеждане на допитване до служителите в държавната администрация.

2. Разработване на варианти на модел за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация.

3. Внедряване на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация - тук се предвижда разработване и отпечатване на ръководство за приложение на системата в 10 000 екземпляра и обучение на най-малко 500 служители от държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.

- ценова оферта за подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за изпълнение на основните дейности по проекта, подготовка на техническа документация за провеждане на дейности, свързани с информация и публичност и техническа документация за провеждане на одит.

- ценова оферта за разработване на нормативни актове, свързани с атестирането на служителите в държавната администрация.

- ценова оферта за дейности по информация и публичност - организиране на две конференции с по около 200 участници със съответните информационни материали, подготовка и публикуване на статии в ежедневници.

 

Офертите се очакват не по-късно от 28 януари 2010 г. на факс: 02/ 980 20 71 -дирекция "Държавна а дминистрация".

 

За допълнителна информация натисни тук.