Новини

12.9.2015 г.

Администрациите ще бъдат наблюдавани по метода "Таен клиент"

Категория: Държавна администрация

С Решение № 678 на Министерския съвет от 04 септември 2015 година беше приет Доклад за прилагането на комплексното административно обслужване (КАО) в държавната администрация.

Основната цел на КАО е предоставяне на по-качествени и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса чрез подобряването на обмена на данни между различните администрации и по-малко документи и такси, които да бъдат събирани от потребителите при предоставянето на административни услуги. КАО е въведено в нормативната уредба чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс през 2014 г.

Докладът съдържа обобщена информация от общо 531 административни структури за напредъка по изпълнението на разпоредбите на АПК и ПМС 83/2015 г. Отчетите по КАО показват, че до този момент се наблюдава значителен прогрес при въвеждането на мярката. Огромната част от администрациите не изискват допълнително от гражданите и бизнеса вече налични в обслужващите структури документи и данни. Там, където КАО не е въведено в пълна степен (основно в общински структури), се работи по промяна на нормативната уредба.
 
Докладът съдържа конкретни препоръки за подобряване качеството, ефективността и достъпността на административните услуги. Решението предвижда министрите, областните управители и кметовете на общини да организират изпълнението на допълнителните указания в доклада, а в срок до 15 януари 2016 г. – да бъде внесен обобщен отчет за изпълнението на препоръките.
 
Една от препоръките в доклада е администрацията на Министерския съвет да проведе наблюдение по метода „Таен клиент“ за степента на спазване на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и на Наредбата за административното обслужване.
 
В момента се планира провеждането на инициативата, като се избират администрациите, в които ще бъде проведена, графикът и обхвата на наблюдението.