Новини

17.12.2009 г.

Публикувана е индикативната годишна работна програма за 2010 г.

Категория: Регионално развитие

Индикативната годишна работна програма за предстоящите през 2010 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, беше одобрена и приетана на петото заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Индикативната годишна работна програма за 2010 г. предвижда обявяването на 13 /тринадесет/ процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
Внедряване на инсталации/съоръжения основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници;
Извършване на одити за енергопотребление в общинската образователна инфраструктура;
Организиране на иновативни културни събития;
Подкрепа за деинституционализация на социални институции за деца;
Реконструкция/обновяване/оборудване на лечебни и здравни заведения;
Изработване на интегрирани  планове за градско развитие;
Осъществяване на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения;
Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;
Възстановяване, обновяване на природни, културни и исторически атракции;
Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие.
По-подробна информация за предстоящите процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР през 2010г. може да бъде намерена на интернет-страницата на ОПРР в рубрика „Предстоящи процедури”, където е публикувана Индикативната годишна работна програма за 2010 г.