Новини

29.10.2009 г.

МОМН следи за епидемоилогичната обстановка в училищата

Категория: Здраве

Началниците на регионалните инспекторати по образование ще представят всеки ден до 10 ч. информация за броя на учениците и учителите, които отсъстват от учебни занятия поради заболяване. Това разпореждане на министъра нана образованието, младежта и науката е свързано с предпоставките за възникване на епидемиологична обстановка от остри респираторни заболявания.
Информацията ще съдържа и осигуреното от ръководството на съответното училище заместване на отсъстващите учители.
 Директорите на училищата са длъжни да изпълняват санитарно-хигиенните изисквания и да уведомяват максимално бързо родителите при респираторни заболявания на ученици.