Новини

28.10.2009 г.

Одобриха проекта на държавния бюджет за 2010г.

Категория: Финанси

Проектът на държавния бюджет за следващата година беше одобрен на заседанието на МС. Той е насочен към осигуряване на стабилност чрез провеждане на благоразумна фискална политика и поддържане на балансиран бюджет. Основните параметри, залегнали в него, са съобразени с целите на фискалната политика на правителството. Разпределението на държавните разходи е в съответствие с приоритетите и антикризисните мерки на кабинета.
Планираните приходи по консолидираната фискална програма за 2010 г. са 26,4 млрд. лв., което е 41,6% от БВП. От тях данъчните се очаква да бъдат 20,9 млн. лв., а неданъчните - 3,4 млрд. лв. През следващата година помощите, от които основен дял имат тези от европейския бюджет, са разчетени на 2 млрд. лв. Забавянето на икономиката и липсата на своевременни мерки в началото на кризата се отразяват неблагоприятно върху приходите по консолидираната фискална програма, като рисковете пред изпълнението на тази част на бюджета се запазват и за 2010 г.
Приоритетите в разходната част на Бюджет 2010 са социален сектор, образование, здравеопазване, екология, пътна инфраструктура. Размерът на разходите в социалния сектор е 37,3% от общите разходи или 15,3% от БВП.
Основната цел на пенсионната политика през 2010 г. е запазване на нивото на осигурителна защита за хората в пенсионна възраст и подобряване на финансовата сигурност за възрастните хора в най-уязвима позиция. През следващата година се предвижда да бъде въведена т. нар. „добавка за старост” към пенсиите на хората над 75-годишна възраст. Размерът на добавката ще бъде до 50 лв. и ще бъде диференциран според размера на пенсията. Предвижда се и увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на т. нар. „вдовишка добавка” от 20% се предвижда да нараства ежегодно с по 5% до достигане през 2013 г. на 40% от пенсията на починалия съпруг. През следващата година осъвременяването на пенсиите ще става по гъвкав механизъм, съобразен с икономическото развитие, състоянието на бюджета, темповете на нарастване на осигурителния доход, инфлацията и динамиката на заетостта.
Публичните разходи за образование през последните години са на нива над 4% от БВП, като с бюджета за 2010 г. се предвижда това равнище да е 4,2% от БВП. Това изисква по-ефективно разходване на средствата чрез приоритизиране на мерките за повишаване на качеството на образованието и осигуряването на равен достъп. Разходите за здравеопазване се запазват на нивото от 4,2% от БВП, като номиналният им размер е 2,6 млрд. лв.
Инвестиционните разходи, планирани в Бюджет 2010 г., са приоритетно насочени към екологична и пътна инфраструктура. Общият размер на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма възлизат на 6,1% от БВП, в т. ч. 3% инвестиции с източник националния бюджет и 3,1% от БВП - средства от ЕС. Предвидените разходи за опазване на околната среда са 1,6% от БВП.
Политиката по доходите в бюджетния сектор ще се стреми към по-пълно обвързване на работните заплати с производителността на труда. През следващата година ще се запази достигнатото номинално равнище на средствата за работна заплата по отделните бюджетни организации и дейности. След 2010 г. принципът, който ще се следва, е запазване на достигнатото през предходната година съотношение на средствата за работни заплати и физическия обем на БВП. По такъв начин нарастването на средствата за работни заплати ще зависи от темповете на възстановяване на българската икономика.