Новини

28.10.2009 г.

Държавният дълг намалява

Категория: Финанси

По данни на Министерството на финансите държавният дълг в края на септември възлиза на 4723,1 млн. евро, от които 1438 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3285,2 млн. евро външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 24,1  млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението на дълга се дължи основно на извършените през месеца погашения.
Държавногарантираният дълг през месец септември достига до 610,4 млн. евро. Намаляването на държавногарантирания дълг се дължи основно на извършените плащания през месеца.
В края на отчетния период, делът на държавния дълг в общия размер на БВП възлиза на 14,5%, намалението е в размер на 0,1 процентни пункта спрямо август. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 10,1%, а на вътрешния държавен дълг -4,4% от БВП. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,9%.
В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 30,4 %, а външните - 69,6%.
Извършените погашения през месец септември възлизат на 93,7 млн. лв., от които:   80,2 млн. лева по външния и 13,5 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията, най-съществен е делът на тези в лева - 53,8%, следван от тези в евро -31,8% и в щатски долари - 12,9%