Новини

20.10.2009 г.

До края на 2009 ще стартират 3 процедури по ОПАК

Категория: Финанси

Комитетът за наблюдение на ОПАК одобри три нови процедури, които Управляващият орган (дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в МФ) ще открие до края на 2009г. Първата е по подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация". Процедурата ще бъде обявена през месец декемри, а крайният срок за подаването на предложения е месец февруари 2010 г. По нея ще може да кандидатства администрацията на МС. Целта на процедурата е да се  подобри системата за заплащане и мотивацията на служителите, което ще повиши качеството на работа в държавния сектор.
Втората процедура е по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация". Тя ще бъде обявена през месец ноември, а крайният срок за подаването на предложения е месец януари 2010 г. Бенефициент е Институтът по публична администрация (ИПА). Целта на процедурата е да се укрепи капацитетът на ИПА и да се предоставят качествени и ефективни обучения за централната, областните и общинските администрации.
Последната процедура е по подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Тя ще бъде обявена през ноември месец 2009 г., проектни предложения ще могат да се подават до януари 2010 г. Тази процедура е насочена към Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията. Нейната цел е да гарантира предоставянето на качествени и насочени към потребителя електронни административни услуги.
До този момент  по ОПАК са изплатени над 5,2 млн. лв., като с тази сума изплатените средства по ОПАК от програмния бюджет за 2008 г. стават 100 %. За последните две години по ОПАК са усвоени 19,21 % от цялата сума от 181 млн. евро по програмата за 2007 - 2013 г.