Новини

16.10.2009 г.

Министерство на културата с нов Устройствен правилник

Категория: Култура

На 9 октомври 2009 г. в „Държавен вестник” излиза нов Устройствен правилник Министерството на културата. Създават се две нови структурни звена – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” с регионални поделения в страната и Дирекция „Координация на проекти и програми”. Общата численост на двете нови структури е 29 щатни бройки.
Броят на досегашните дирекции е 11. С оглед на политиката за оптимизиране на администрацията дирекциите стават 7. Щатните бройки в тях се намаляват с 20 на сто и от 140 те стават 110. За ограничаване на негативния социален ефект от предприетата мярка първо се освобождават служителите, придобили право на пенсия. Освобождават се и лица, които не покриват изискванията на съответните нови длъжности.
С извършените промени Министерството на културата изпълнява решението на правителството за подобряване на ефективността в работата на администрацията и оптимизиране на числеността й с не по-малко от 15 на сто.