Новини

15.10.2009 г.

Нарастват средният общ доход и разход на домакинствата през месец август 2009

Категория: Анализи

Средният общ доход на лице от домакинство е 315.06 лв. Той нараства с 6.3%  през август 2009 г. спрямо същия месец на 2008 г. Основната част се формира от получаваната работна заплата и пенсии, чиито относителен дял за месеца е 80.1%. Продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при предходните сравнителни анализи тази година. Наблюдава се изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират. На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 162.35 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.4% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 51.5%. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии, чиито относителен дял в общия доход се увеличава с 4.8 процентни пункта и съставлява 28.6% от него. През август 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват – от 70.42 лв. на 90.05 лв. средно на лице от домакинство или с 27.9%. През август 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват с 0.6 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година, като достигат 22.40 лв. средно на лице от домакинство. Те заемат 7.1% от структурата на общия доход. Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през август 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата.  През август 2009 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва, като достига 96.3% от него.
Общият разход на лице от домакинство нараства с 3.5% през август 2009 г. спрямо същият месец на 2008 г. Той е в размер на 301.57 лв. Най-съществените пера при формирането му са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват 51.7 % от всички разходи. Най-същественото перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Измененията са с посока увеличение на тези разходи с 0.8% и през август 2009 г. Средно на лице в домакинството размерът им е 109.14 лв. Относителният им дял в общия разход намалява с 1 процентен пункт. Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) нарастват от 50.41 лв. през август 2008 до 58.89 лв. през август 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита увеличение с 2.3 процентни пункта и достига 19.6% от него през август 2009 година.
Разходите за здравеопазване нарастват с 10.1% през август 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 12.82 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 4.3 %, което е с 0.3 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година. Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 4.4% и достигат 32.29 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 11.6% на 10.7%. Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 10.7 % и през август 2009 г. те възлизат на 14.50 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.8 %, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с август 2008 година. Разходите за облекло и обувки се увеличават с 5.4% и през август 2009 г. те са 6.68 лв. средно на лице. Делът им в общия разход остава непроменен - 2.2%.