Новини

14.10.2009 г.

Над 100 хил. души ще могат да преминат професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Образование

Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта (АЗ) и ще бъдат вписвани в регистър, което ще осигури контрол и прозрачност при финансирането на обученията.

Предвижда се предоставяне на ваучери за включване в обучение за придобиване на първа, втора или трета степен на квалификация по част от професия, както и за обучение за придобиване на ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка. Ваучери няма да бъдат предоставяни за придобиване на професионална квалификация по професии в сферите на горското, земеделското и рибното стопанство, а също и в сферата на културата и за творчески изяви.

Номиналната стойност на ваучерите зависи от вида и продължителността на обучението. Услуги по обучение ще могат да предоставят обучаващи организации, институции или центрове за обучение, които отговарят на определени условия и са включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и съгласувано със Съвета към него. Право да бъдат включени в този списък ще имат доставчици на услуги, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или създадени по друг пункт от действащото законодателство.

Кандидатите да осъществяват обученията не трябва да имат прекратени договори, свързани с разходването на средства от националния бюджет или бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните две години. Те не трябва да имат още изискуеми задължения към държавния бюджет, да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; да бъдат представлявани от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да разполагат с оборудвана за целите на съответното обучение база в рамките на населеното място, в което ще се извършват обученията.

Заявленията за включване в списъка ще се подават в АЗ, която ще извършва проверка за съответствие на кандидатите с условията, предвижда още постановлението. Териториалните структури към Агенцията, съвместно със съветите за сътрудничество към бюрата по труда в страната, ще извършват текущия контрол на изпълнението на дейностите по места и на качеството на предоставяното обучение.

Лицата, получили ваучери за обучение, ще могат самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и обучаващата институция сред включените в списъка на АЗ. Финансирането на обученията ще се осигури в рамките на изпълнението на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Предвижда се за периода на изпълнение на оперативната програма по ваучерния механизъм в обучения да се включат около 109 000 души.