Новини

26.8.2009 г.

Правителството одобри Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г.

Категория: Анализи

Министерският съвет одобри Средносрочната фискална рамка и основните допускания за периода 2010-2013 г. За първи път стратегическият документ покрива целия мандат на правителството и осигурява обезпечаване на политиките и приоритетите в отделните сектори.

Утвърждаването на документа осигурява необходимото време за дискусии, приоритизиране и вземане на решения от правителството. Той очертава четири основни цели на икономическата и фискална политика: подобряване на благосъстоянието на гражданите на Република България; запазване на стабилността на валутния борд при сегашния фиксиран курс на лева към еврото; ориентиране на публичните разходи в посока стимулиране на икономическия растеж в съответствие с обновената Лисабонска стратегия; подобряване на инвестиционния климат в страната.

Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г. има шест основни аспекта:

1. Увеличаване на добавката към пенсиите за трудова дейност на преживелия съпруг/съпруга от 20 на сто до 40 сто по чл. 84 от КСО;

2. Поетапно въвеждане на ежемесечна добавка за старост към личната пенсия или към сбора от пенсиите на лицата над 75-годишна възраст в размер на 50 лв.;

3. Размерът на пенсиите за 2010 г. се запазва на нивото, достигнато през 2009 г. Финансовото отражение върху бюджета ще бъде допълнителни разходи с около 500 млн. лв. За периода 2011-2013 г. ръстът на пенсиите ще се определя в съответствие с инфлацията, осигурителния доход и заетостта;

4. Запазване на данъчните ставки при преките данъци, което създава предпоставки за запазване на работни места и насърчаване на икономическата активност;

5. През 2010 г. се запазват достигнатите за 2009 г. номинални размери на работните заплати в бюджетния сектор, което гарантира реалните доходи на трудово заетите. За периода 2011-2013 г. ръстът на заплатите се осигурява чрез предвидения растеж на БВП;

6. Намаляване на осигурителната тежест за Фонд „Пенсии” с 5 процентни пункта, като за 2010 г. предвиденото намаление е с 2 процентни пункта. В случай че бюджет 2010 го позволява, се предвижда допълнително намаление с още 3 процентни пункта. Ако това не е възможно, намалението за периода за 2011-2013 г. ще бъде с по 1 процентен пункт годишно.