Новини

26.8.2009 г.

До края на 2010 г. спестените горива и енергия ще бъдат около 3% от крайното енергийно потребление

Категория: Анализи

До края на 2010 г. спестените горива и енергия ще бъдат около 3% от крайното енергийно потребление, се посочва в отчета за изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г. Той е един от трите документа за действие, разработени въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност. Целта е до 2015 г. всички страни от ЕС да спестят горива и енергия, което е около 9% от крайното енергийно потребление. Със намаляване на потреблението с около 3 на сто през следващата година страната ни ще изпълни заложената междинна индикативна цел.

Индустрията все още е секторът с най-голямо енергийно потребление – около 38% от крайното енергийно потребление (КЕП) през 2007 г. Делът на транспортния сектор достига 28 на сто от КЕП като този дял нараства през последните години. Използването на енергия в отрасъла се увеличава с близо 61% за 10 години. Транспортът е единственият сектор, в който количеството на използваната енергия изпреварва значително ръста на БВП. Услугите консумират около 9,44% от КЕП. Потреблението в сектора нараства с 35 на сто. В доклада се посочва, че бързо повишаване на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката може да се постигне след внедряването на нови технологии и съоръжения.

Горивата, използвани от домакинствата са около 22% от крайното енергийно потребление. През 2007 г. то намалява с около 4 на сто в сравнение с 1997 г. Делът на електроенергията е близо 39%, а на природния газ 1,6 на сто.