Новини

25.6.2009 г.

В Изпълнителната агенция по лекарствата се въвежда системата „едно гише”

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата. С документа се създават условия за ограничаване в максимална степен на възможностите за установяване на корупционни практики, засилва се контролната дейност на агенцията и въвеждат практики за повишаване доверието на клиентите.

С новия правилник се въвежда система на „едно гише”, като се отделя общото деловодство от специализираното, където ще се приема документацията, свързана с разрешаването на лекарствените продукти за употреба, и ще се извършва валидирането й. С мярката се цели да се подобри работата с външните клиенти.

Дрекция „Административно-правно и стопанско обслужване” се преобразува, като се разделя на две дирекции - „Национално и общностно право” и „Административно и стопанско обслужване”. Така се облекчава работата на юристите и ще се подобри правното обслужване на агенцията.

В една дирекция се обединява дейността по разрешаване за употреба на лекарствени и на биологични продукти. По този начин се осъществява по-добра координация и контрол на тази дейност и се оптимизира използването на ограничените ресурси на агенцията.

Отдел „Добра клинична практика” и сектор „Реклама на лекарствени продукти” се преместват от дирекция „Надзор на пазара и инспекции” в дирекция „Мониторинг на употребата на лекарствените продукти”. Реорганицзацията ще доведе до подобряване на качеството на контрола на клиничните изпитания.

Целта на промените на правилника е да се оптимизира работата на институцията като се прецизират нейните структури и дейности за осъществяване на по-добра координация, прозрачност и контрол. С документа се урегулират взаимоотношенията с други държавни органи, ведомства, неправителствени организации и институции.

Числеността на персонала не се променя – 172 щ. бр.