Новини

26.6.2009 г.

МС прие Стратегия за управление на държавния дълг за 2009-2011 г.

Категория: Анализи

Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за 2009-2011 г. Документът е изготвен въз основа на Закона за държавния дълг и целта е да се очертаят намеренията на правителството по управлението на държавния дълг в средносрочен аспект. Тя дава основните насоки за провеждане на единна политика в областта на държавния дълг в съответствие с прогнозите за изменение на макроикономическата среда и пазарната конюнктура.

Основната цел на управлението на държавния дълг до 2011 г. е осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при минимално възможна цена, като се хеджират финансовите рискове и се отчита развитието на вътрешния капиталов пазар в контекста на финансовата система.

Предвижда се в следващите три години увеличаването на размера на държавния дълг да бъде контролирано и в разумни граници, при запазване на съотношение дълг/БВП до 25% в средносрочен план. Сред приоритетите е ограничаване на разходите за обслужване на дълга, както и осигуряване на стабилни източници за финансиране на бюджета и рефинансиране на държавния дълг. Обект на задълбочен анализ ще бъде възможното емитиране на ценни книжа на международните капиталови пазари с цел преструктуриране на погасителния план на държавния дълг и намаляване на влиянието на дълга в предстоящите правителствени разходи, което ще облекчи бюджета. Усилията ще бъдат насочени и към по-нататъшно развитие на вътрешния пазар на ДЦК чрез осигуряване на достатъчно разнообразие от видове книжа. Ще продължи утвърдената практика на координация и взаимна информираност между Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор в контекста на глобалната финансова криза, както и на взаимоотношенията с Евростат и рейтинговите агенции.

Проектът на Стратегия за управление на държавния дълг за 2009-2011 г. е съгласуван с БНБ.