Новини

19.6.2009 г.

ЕК разреши подписването на нови договори по ОП „Регионално развитие” и „Транспорт”

Категория: Транспорт

С писмо до Министерството на финансите от 16 юни 2009 г. ЕК даде официално разрешение за подновяване на подписването на договори за инфраструктурни пътни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Транспорт” в Национална агенция „Пътна инфраструктура”. Проектите по двете оперативни програми възлизат на обща стойност от 1,25 милиарда евро.

Писмото на генералния директор на ГД „Регионална политика” на ЕК Жан-Мари Сейлер уведомява българската страна, че ЕК вдига резервите си за подписване на нови договори по оперативните програми с бенефициент Национална агенция „Пътна инфраструктура”.

Решението на Комисията е мотивирано с разследването на случаите на конфликт на интереси в пътната агенция, пълната трансформация на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” и приемането и влизането в сила на Закона за конфликт на интереси.

Това решение показва, че процесът на реформиране на ФРПИ е завършил и агенцията е показала, че има капацитет и работи по европейските правила. То е признание и за усилията, положени от българската администрация, за създаване на надеждна, прозрачна и ефективна система за изпълнение на Оперативните програми и управление на европейските фондове, заяви вицепремиерът Меглена Плугчиева.

За да се достигне до това решение българското правителство и Народното събрание предприеха промени в действащото законодателство, съответните подзаконови нормативни актове, както и в действащите системи за управление и контрол по Кохезионния фонд. Приет бе Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Променен бе Законът за обществените поръчки, като бяха включени мерки за засилване на дейностите по прозрачност и контрол при провеждане на процедурите. Изменен бе Законът за пътищата, като Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на финансите в Национална агенция „Пътна инфраструктура” към МС. Въведено бе ясно разграничение на правата и отговорностите на органите, които формират и провеждат държавната транспортна политика, и тези, които изпълняват програмите и оперативните задачи в пътния сектор.