Новини

17.6.2009 г.

С 10% се намаляват таксите за ползване на дървесина от държавния горски фонд

Категория: Правителствени

Средно с около 10% се намалява размерът на таксите за ползване на дървесина от държавния горски фонд. Одобрените от правителството промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите, влизат в сила със задна дата – от 1 април т. г. Те са част от разработения от ДАГ пакет от мерки за ограничаване на въздействието на глобалната финансово-икономическа криза върху горския отрасъл.

С намаляването на размера на таксите се цели увеличаване на средствата, които остават в държавните горски и ловни стопанства за изпълнение на основните лесовъдски мероприятия. Ниските такси създават също възможност за подобряване състоянието в отраслите, свързани с горското стопанство, като дървопреработвателна и мебелна промишленост. Промените са насочени и към подобряване конкурентоспособността на предлаганата от държавните гори дървесина както на вътрешния, така и на европейския пазар.