Новини

17.6.2009 г.

МС одобри методология за анализ разходи-ползи при усвояването на средствата от ЕС

Категория: Правителствени

Министерският съвет утвърди Националната методология за изготвяне на анализи на разходите и ползите за проектите, представени за финансиране със средства от Кохезионния и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в периода 2007-2013 г. Методологията е изработена със съдействието на инициативата JASPERS. Целта е повишаване качеството на подготвяната проектна документация, ускоряване изпълнението на проектите и усвояването на средствата от ЕС.

В Регламент 1083/2006 е посочено, че при големи проекти, съфинансирани от двата фонда, е необходимо да бъдат изготвени анализи за разходите и ползите, които са част от заявлението за кандидатстване. Целта е чрез методологията да се установят единни правила за работа по проекти в секторите „Транспорт” и „Околна среда”, а анализът на разходите и ползите да се използва за оценка на социално-икономическото им въздействие.

Според европейските изисквания, при подаване на заявление за финансиране от Кохезионния фонд и ЕФРР информация за резултатите от анализа се изисква за проекти, чиито общи разходи за екологични проекти надхвърлят 25 млн. евро и 50 млн. евро - за всички други области. С цел да се създаде обща база за оценка на проектите е решено националната методология да се прилага за всички проекти на стойност над 10 млн. евро. За проекти под този праг съответният Управляващ орган може да реши да включи изискване за резултатите от анализа за разходите и ползите като част от критериите за подбор.