Новини

25.5.2009 г.

Безработицата леко нараства

Категория: Социална политика и заетост

През април равнището на безработица в страната е 7.04% - с 0.16 процентни пункта по-високо от март. През месеца броят на регистрираните безработни в бюрата по труда е 260 693. Те са с 5794 души повече спрямо предходния месец.

Търсенето на работна сила в бюрата по труда продължава да нараства. Заявени са общо 22 653 работни места, с 1211 места повече от март 2009 г. и с 985 повече от април на 2008 г. Нарастването се дължи на по-големия брой обявени места на първичния пазар на труда и по програми за заетост. Най-много места са обявени в преработващата промишленост (3500), в търговията (2429), в хотелиерството и ресторантьорството (1849), в селското стопанство (1837) и в строителството (1212).

Към 30.04.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети общо 9162 работни места, с 561 места по-малко от март. През април най-много незаети места има в преработващата промишленост (2599), в хотелиерството и ресторантьорството (1318), в търговията (1077) и в селското стопанство (561). Почти 3300 работни места са останали незаети повече от един месец.

През април, за втори пореден месец, се наблюдава нарастване на броя на започналите работа безработни, в резултат на активизиране на наемането на работна ръка в сезонни дейности и вследствие на предприетите антикризисни мерки със средствата на активната политика по заетостта. Работа са започнали 20 619 безработни, с 2537 безработни повече спрямо март.

Повече