Новини

16.2.2009 г.

6% е икономическият растеж през 2008 г.

Категория: Анализи

66 096 млн. лв. е брутният вътрешен продукт (БВП) през 2008 г. Реалният икономически растеж е 6%, сочат експресните данни на Националния статистически институт.

Брутната добавена стойност за икономиката е 54 303 млн. лв. и превишава с 6,2% достигнатото ниво през 2007 г. Оценките за аграрния сектор показват реално увеличение на добавената стойност с 23,4 на сто. Отраслите от индустрията създават с 3,9% повече добавена стойност отколкото година по-рано. Добавената стойност при услугите нараства с 5,7 на сто.

Разходите за индивидуално потребление се увеличават с 4,9%, а инвестициите в основен капитал – с 18,4%. Външнотърговското салдо е отрицателно (-22,9% от номиналния обем на БВП). През 2008 г. износът на стоки и услуги се повишава с 2,8%, а вносът – с 4,8 на сто.

Според експресните тримесечни оценки на НСИ реалният растеж на БВП е 3.6% за четвъртото тримесечие на 2008 г. спрямо съответния период на предходната година. В номинално изражение БВП достига 18 059 млн. лв. по текущи цени. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност е 14 846 млн. лв. В сравнение с четвърто тримесечие на 2007 г., тя се увеличава с 2,9 на сто.

Растежът на БВП през четвъртото тримесечие на м. г. се дължи основно на високия темп на нарастване на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 20,6% повече в сравнение с четвърто тримесечие на неблагоприятната за селското стопанство 2007 г. В сравнение със същия период на миналата година, ръстът на добавената стойност в сектора на услугите е 3,2%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява с 0,1 на сто.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 4,6% от общата добавена стойност за икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 28,7%, секторът на услугите заема най-голямата част от общата добавена стойност – 66,7 на сто.

НСИ ще публикува официалните тримесечни резултати за БВП за четвърто тримесечие на 2008 г. на 11 март т. г.