Новини

29.1.2009 г.

Правителството одобри 10-годишна национална стратегия за развитие на научните изследвания

Категория: Наука

Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009-2019 г.) и я предложи за приемане от Народното събрание. Проектът е изготвен от работна група с участието на представители на научната общност, а основните аспекти бяха поставени на широко обсъждане с висшите училища, научните организации, национално представените работодателски организации, икономисти, социолози и политолози.

Въз основа на цялостен анализ на развитието на българската наука и нейното финансиране, в стратегията са обособени три групи приоритетни научни области. В първата са научните области със силен иновационен потенциал, които могат да повлияят значително за икономическото развитие на България и съответстват на световните и европейските тенденции. Тук влизат биотехнологии, храни и здраве; възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии; информационни и комуникационни технологии; материалознание и нанотехнологии.

Във втората група са изведени научните области, които имат отражение върху качеството на живот и гарантират устойчиво развитие и които, поради своето естество и значение, са важни не само за сегашните, но и за бъдещите поколения. Това са екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси и културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.

С оглед повишаване иновативността на българската икономика, на капацитета за усвояване на научни резултати и постигане на по-значим икономически ефект, държавата ще съфинансира проекти на бизнеса за научни изследвания и разработки, които да бъдат непосредствено прилагани в производствения процес. На тази основа е обособен третият приоритет – научни изследвания в подкрепа на силната и работеща българска индустрия.

Ще бъде създаден Съвет за научни изследвания и иновации, който в срок до една година от конституирането си ще разработи и специални програми за насърчаване на научните изследвания във всяка област. През 2014 г. Съветът ще организира изготвянето на анализ на ефективността на научната политика в приоритетните области.

Приоритетните научни области ще получават засилено финансиране от бюджета, като към 2014 г. поне 2/3 от публичните средства за наука ще се влагат в тях, а към 2019 г. този дял ще нарасне на ¾. Средства ще бъдат влагани за укрепване и изграждане на институции, развитие на научната инфраструктура, привличане на висококвалифицирани и мотивирани учени и др. Стратегията предвижда публичните разходи за научни изследвания и иновации да бъдат увеличавани системно до достигане на средното равнище за ЕС. През 2010 г. те ще представляват не по-малко от 0,6% от БВП, а към 2014 г. – 1 на сто. Заедно с финансирането от небюджетни източници, разходите за научноизследователска и иновационна дейност ще достигнат равнище от 1,3% от БВП до 2014 г. и до 1,8% от БВП до 2019 г.

 

Стратегията осигурява стабилна рамка за развитието на изследователските институции и научната и иновационната дейност в България през следващите десет години – период, в рамките на който относително достоверно би могло да се прогнозира развитието на обществото, икономиката, държавата. Доколкото развитието на научните изследвания е динамичен процес, който никога не е напълно предсказуем, всяка година ще бъдат изготвяни доклади за състоянието и постиженията в сектора, придружени от годишни планове за действие, които конкретизират мерките за реализирането на стратегията на годишна основа. Докладите ще бъдат представяни на Народното събрание от министъра на образованието и науката до 31 март всяка година.