Новини

29.1.2009 г.

МС одобри План за действие към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост

Правителството прие План за действие 2008-2009 г. към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, с който одобри продължаването на усилията за проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, както и за изграждане на необходимата социална инфраструктура в районите с компактно ромско население. Средствата, необходими за тези дейности през настоящата година, са 20 млн. лв. През миналата бяха вложени 10 млн. лв.

Планът за действие предвижда обединяване и координиране на усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения в страната за равноправното интегриране на ромите. За изготвяне на кадастрални карти и регистри и за специализирани карти в общини с компактно ромско население са предвидени за 2008 г. над 1 млн. лв., а за 2009 г. – над 2 млн. лв. През 2009 г. е предвидено проектиране и изграждане на социални жилища, като за целта са заделени за 200 000 лв., както и проектиране и изграждане на нови и реконструкция и преустройство на съществуващи обекти на социална инфраструктура за 300 000 лв. Над 22 млн. лв. за двете години са инвестициите в благоустройствени дейности, изграждане, реконструкция и ремонт на техническата инфраструктура. За обучение на служители в централни и териториални администрации във връзка с изпълнението на Националната програма, както на НПО и бенефициенти по програмата, са предвидени 300 000 лв.

Отчетът за изпълненото през 2007 г. обхваща дейностите в областта на изграждане или реконструкция на техническата инфраструктура – водоснабдяване и строителство на улици в ромските квартали, с което се подобрява транспортната достъпност и условията на обитаване. През 2007 г. са продължили дейностите по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри като основа за изработване на устройствените планове и последващото инвестиционното проектиране и строителство. За изминалия период са определени 42 населени места. За част от тях се изпълнява процедурата по изработване на кадастрални карти и регистри. Това са общинските центрове Гоце Делчев, Банско, Сандански, Приморско, Девня, Свищов, Лом, Брацигово, Пещера, Кричим, Кубрат, Разград, Цар Калоян, Силистра, Стара Загора, Елхово, Ямбол и седем от районите на София. Общата площ на тези обекти възлиза на 167 450 ха или 257 553 имота. До настоящия момент Агенция по геодезия, картография и кадастър е изготвила или са в процедури на изготвяне кадастрални планове за повече от 100 населени места с преобладаващо ромско население. Подготвени са и процедури за възлагане изработване на кадастрални карти и регистри за други 18 населени места, които могат да бъдат открити при осигурено финансиране.

 

През 2007 г. са продължили усилията, насочени към активиране на органите на местно самоуправление относно регулиране на съществуващите ромски квартали и установяване на възможностите за създаване на нови зони за жилищно строителство. Към настоящия момент в МРРБ са постъпили 6 искания от общините Пещера, Стрелча, Левски, Септември, Ямбол и Белово. Извършени са и преки инвестиционни дейности със средства от бюджета за подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в ромски квартали. Изпълнени или в процес на изпълнение следните обекти: „Изграждане на битова канализация гр. Дългопол, област Варна”; „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа в кв. Кантона, с. Майско" община Елена; „Главен канализационен колектор, гр. Ихтиман”; частична реконструкция на улична водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа по ул. „Неофит Рилски" и ул. „Капитан Калитин", гр. Кула" област Видин; „Водопроводи по ул. Кривненско шосе", „Стефан Боранов" и „Подрумниче" в гр. Провадия" община Провадия; „Реконструкция на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Дончо Сумпаров" гр. Разград; „Водоснабдяване и канализация на ромска махала в кв. 239" община Панагюрище; „Възстановяване на инженерната инфраструктура в ромската махала на гр. Попово; „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Изгрев, гр. Дряново"; „Вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа на кв. Боровец, гр. Кърджали"; „Реконструкция на ул. „Бузлуджа”, гр. Първомай"; „Основен ремонт на улици в ромски квартали на община Твърдица"; „Рехабилитация на ул. „Черни връх" и ул. „Суха река" гр. Тервел"; „Рехабилитация на техническата инфраструктура в ромски квартал -гр. Върбица"; „Основен ремонт на улици в ромски квартал на гр. Нови пазар"; „Рехабилитация на улици в ромски квартал - гр. Борово" и други подобни обекти в общините Любимец, Ракитово, Струмяни, Горна Оряховица, Твърдица, Брезник, Хасково, Оряхово, Стралджа, Иваново, Омуртаг, Кирково, Вълчи дол, Две могили, Севлиево и Котел.

За годината са възложени за изпълнение общо 37 обекта на техническата инфраструктура на обща стойност 10 млн. лв. Към настоящия момент са изпълнени 11 583 м водоснабдяване и 689 сградни водопроводни отклонения; 6270 м канализация и 750 сградни канални отклонения; 94 954 м2 улична мрежа и 9234 м благоустроени площи. Строителството на всички обекти практически е завършено. Преобладаващата част от обектите вече са въведени в експлоатация.