Новини

29.1.2009 г.

Фонд „ФЛАГ” получава до 50 млн. лв. за увеличаване на капитала си

Категория: Възможности

75 млн. лв. са предвидени в бюджета за съфинансиране на проекти по оперативните програми. Базовата издръжка на студент става 963 лв. 

Министерският съвет прие постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. С него се реализират целите и приоритетите, заложени в Закона за държавния бюджет за т. г. – увеличаване размера на публичните инвестиции и повишаване ефективността на разходването им; повишаване качеството на образованието и създаване на по-добри възможности за младите семейства; създаване на условия за подобряване на качеството на живот и интегриране на възрастните хора в обществото; изсветляване на икономиката. То е съобразено и с фискалните мерки и буфери, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. поради увеличената нестабилност и трудна прогнозируемост на международната икономическа и финансова среда. Най-съществената промяна се отнася до залагането на 90 процентен буфер за ограничаване на нелихвените разходи и трансфери по Републиканския бюджет. Запазва се планираното положително бюджетно салдо от 3% от БВП, което е друга мярка в подкрепа на приходната част на бюджета.С одобреното постановление се утвърждават предназначението и размерът на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел, на субсидиите за нефинансови предприятия, капиталовите трансфери и целевите разходи, както и редът за тяхното представяне и отчитане. С документа се регламентират и редица въпроси, свързани с касовото изпълнение и отчетността на бюджета и на държавния дълг. Постановлението предвижда на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД да се предоставят до 50 млн. лв. за увеличение на собствения капитал. От тях до 20 млн. лв. са за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите по обслужване на дълга към фонда. От резерва за непредвидени и неотложни разходи в Бюджет 2009 по извънбюджетната сметка на Националния фонд към Министерството на финансите се предоставят до 75 млн. лв. Те са за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми. Отделно от това, за съфинансиране на други проекти на общините, са предвидени 15 млн. лв. В срок до 20 февруари 2009 г. министърът на финансите и Националното сдружение на общините в Република България ще определят реда за разпределение на средствата. Базовият норматив за издръжка на обучението на един студент в държавните висши училища т. г. се увеличава с 8% и става 963 лв., спрямо 890 лв. м. г. Субсидията за 1 храноден в студентски стол ще е до 3,45 лв., а за леглоден в общежитие – до 1,15 лв. В подзаконовия нормативен акт е посочено, че неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, ще се използват целево за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за студентите. Неусвоената част от субсидиите за „Студентски столове и общежития” ЕАД и за „Академика” ЕАД ще отидат за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития. Отделно по бюджета на СУ „Св. Климент Охридски” ще бъдат приведени допълнително 6,6 млн. лв. за капиталови разходи. В съзвучие с увеличените от м. г. размери на стипендиите на студенти, докторанти и специализанти, стипендията на името на акад. Иван Дуйчев от 120 лв. става 450 лв. В документа се посочва още, че размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическо столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и такси, неданъчните и другите общински приходи. За първи път с постановлението за изпълнението на бюджета държавата гарантира по 15 лв. на ученик за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование. 

До 105 млн. лв. са предвидени за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, които са определени с нормативни актове. От тях до 25 млн. лв. са за пътуване с железопътния транспорт, а до 80 млн. лв. – за автомобилния транспорт. През 2008 г. общата сума бе 94 млн. лв.

През 2009 г. капиталовият трансфер за Национална компания “Железопътна инфраструктура” ще бъде 100 млн. лв., за „БДЖ” ЕАД – 50 млн. лв., за Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” – 10 млн. лв., за “Студентски столове и общежития” ЕАД – 700 000 лв., за Българския червен кръст – 800 хил. лв.

Постановлението предвижда до 31 май 2009 г. в т. нар. „Сребърен фонд” (за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система) да бъдат трансферирани и приходите от концесии, отчетени в централния бюджет и по бюджета на МФ от 18 ноември до 31 декември 2008 г. Законът за бюджета за 2009 г. предвижда в него да постъпят също 25% от излишъка за м. г. и 90 на сто от постъпленията от приватизацията при условията на §17, ал. 3 от Закона.