Новини

26.1.2009 г.

През декември равнището на безработицата е 6.27%

Категория: Анализи

През декември 2008 г. равнището на безработица за страната нараства спрямо ноември с 0.42 процентни пункта до 6.27%. В сравнение със същия месец на предходната година равнището на безработица е с 0.64 процентни пункта по-ниско.

В бюрата по труда са регистрирани 232 289 безработни, с 15 447 души (със 7.1%) повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година броят на безработните намалява с 23 621 души или с 9.2%.

Обявените през декември свободни работни места в бюрата по труда са 12 388, включително 8102 са на първичния пазар, 189 - по мерки от ЗНЗ и 4097 - по програми за заетост. На първичния пазар, който закономерно за края на годината се свива, значително намаляват местата в преработващата промишленост (с 923), в строителството (с 609), в търговията (с 582), в образованието (с 373).

Към 31.12.2008 г. са останали неусвоени общо 6621 работни места. Броят им е намалял с 3722 места, основно на първичния пазар, на който незаетите места са с 3135 места по-малко (5804 места). Намаляват с 1753 места и незаетите повече от един месец до 2782 места, а трайно незаетите (над 3 месеца) се редуцират до 670, което е два пъти по-малко.

През декември за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни (средно за страната), при 7 за предходния месец и 15 за декември 2007 г.
През декември на работа са постъпили 9405 безработни, като почти всички са ползвали посредничеството на бюрата по труда (8243 лица). Повече от две трети от тях (5527 безработни) са устроени на работа на първичния пазар.

По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през месец декември са работили общо 69 831 лица. В квалификационни курсове са включени 444 безработни, а 45 работещи лица са започнали квалификационно обучение, като превантивна мярка за запазване на заетостта им.

През 2008 г. средномесечното равнище на без¬ра¬бо¬ти¬ца за страната е 6.31%, като се отчита спад от 1.44 пун¬к¬та спрямо 2007 г. През 2008 г. е отчетено най-ниското годишно равнище на безработица от създаването на административната статистика на Агенцията по заетостта през 1990 г. Средномесечният брой на безработните през 2008 г. е 233 719, с 18.6% (53 262 души) по-малко спрямо 2007 г.

През 2008 г. в бюрата по труда са заявени общо почти 238 хиляди работни места – 146 506 (61.6%) са на първичния пазар, 13 916 (5.8%) – по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта и 77 505 (32.6%) – по програми за заетост и обучение. Делът на първичния пазар е нараснал с 3.4 процентни пункта. Частният сектор е обявил над 115 300 места, представляващи близо 79% от местата на първичния пазар. Делът му се е увеличил с 0.5 процентни пункта. Новоразкритите места в реалната икономика, обявени чрез бюрата по труда, са над 22 хиляди. Те нарастват с над 3 хиляди, а делът им - с 2.3 процентни пункта.

През годината близо 217 600 безработни са започнали работа, като почти всички са ползвали посредничеството на бюрата по труда – 201 809 лица (92.7%). Повече от половината от тях (108089 безработни лица или 53.6%) са намерили реализация на първичния пазар, като делът им нараства с 2.4 процентни пункта спрямо предходната година.

По програми и мерки за заетост, реализирани от Агенцията по заетостта, през 2008 г. са работили общо 66 839 лица средно на месец. Броят на включените в програми и мерки през годината нови безработни лица възлиза на 112 228. Изразходваните средства през 2008 г. за реализиране на програмите и мерките за заетост и обучение са 160.4 млн. лв.

През 2008 г. са стартирали три нови програми и проекти Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”, Национална програма „Активиране на неактивни лица”, проект “Младежка заетост – гаранция за бъдеще”. Изменени и допълнени са Проектът за младежи, напуснали училище” и НП ”В подкрепа на майчинството”. Успешно приключи програмата “Активни услуги на пазара на труда”.

В обучение за професионална квалификация са включени над 25 хиляди безработни лица. Значителна част от тях (17 412 лица или 69.6%) са започнали квалификационни курсове без осигурено работно място, но по професии отговарящи на потребностите на пазара на труда. Предварителен договор с работодател са имали 1628 курсисти. Безработните, започнали работа след квалификационно обучение (включително и в предходни периоди), са 11 670. Чрез стажуване на конкретно работно място на 3427 безработни е осигурена заетост след приключване на обучение.

Чрез мотивационно обучение 4285 безработни са насърчавани в търсене на подходяща работа или за обучение за придобиване на професионална квалификация. Като превантивна мярка за запазване на заетостта 3485 работещи са включени в квалификационно обучение