Новини

28.1.2009 г.

Два партньорски проекта за чисти води стартират в ИА МА

Категория: Възможности

Изпълнителна агенция „Морска администрация" стартира изпълнението на два партньорски проекта: „Изграждане на капацитет за  предотвратяване на замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби по река Дунав" и „Изграждане на капацитет за предотвратяване на замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби в Черно море". Продължителността им е шест месеца.

Целта на проектите е чрез подобряването на административния капацитет на ИА „Морска администрация", свързан с опазването на околната среда от замърсяване, причинено от корабоплавателна дейност, да бъде подобрена и координацията между всички национални компетентни органи. По този начин ще бъде развито допълнителното сътрудничество на регионално равнище, а също така ще бъде подобрен мониторингът, предотвратяването и отстраняването на замърсявания по река Дунав и в Черно море от кораби. Това от своя страна ще допринесе и за устойчивото развитие на туризма, риболова и другите индустрии, свързани с експлоатация на морската и речната среда.

Проектът за река Дунав ще бъде изпълняван съвместно с експерти от Министерството на транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия. Очакваните резултати са свързани с повишаването на капацитета на регионалните дирекции на „Морска администрация" в Русе и Лом за наблюдение, предаване на спешните сигнали до отговорните органи и потвърждаване на мерките, които трябва да се предприемат като се използва опита в международното сътрудничество. Създаването на система за база данни за всеки кораб ще позволи бърза идентификация на замърсяването, включително и използването на международната CleanSeaNet.

Партньорският проект за Черно море ще бъде реализиран съвместно с експерти от Морската администрация на Финландия. Очаква се институционалното усъвършенстване на регионалните дирекции на „Морска администрация" във Варна и Бургас, ще бъде подобрено упражняването на ефективен контрол над корабите, посещаващи българските пристанища като се прилагат международните правила и стандарти във връзка с изхвърлянето на отпадните води на плавателните съдове. Целта на проекта е да подобри координацията между компетентните български органи и по-специално регионалните дирекции на „Морска администрация" да повишат готовността си за предотвратяването на замърсявания на морето от кораби и да действат при спешни ситуации в съответствие с конвенциите на Международната морска организация.

В рамките на проектните дейности експертите от България, Германия и Финландия ще си сътрудничат и в работата по промяна и осъвременяване на националната нормативна база, в разработване или допълване на действащите процедури и др.

Финансирането е от програма ФАР и от националния бюджет.