Новини

8.1.2009 г.

Увеличава се бюджетът по двете нови процедури по ОПАК

Категория: Възможности

Увеличава се прагът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по последните две процедури по Оперативната програма “Административен капацитет”, стартирали през октомври 2008 г. Те са насочени към държавната администрация и към съдебната система. Това дава възможност да бъдат финансирани повече качествени проектни предложения.


С решение на Комитета за наблюдение на ОПАК от 07.01.2009 г. се увеличава стойността на:

-откритата процедура по подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното   управление” от 10 млн. лв. на 30 млн. лв.·       
процедурата за директно предоставяне по подприоритет 2.4. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” от 3 млн. лв. на 6 млн. лв.
Управляващият орган на ОПАК направи предложение за промяна в бюджета на двете процедури през декември 2008 г. Тогава стартира и процедурата по съгласуване сред членовете на КН. Получени са всички писмени становища, с които се одобрява увеличаването на средствата. Досега по двете процедури не е подадено нито едно проектно предложение.

Аргументите за направеното  предложение във връзка с подприоритет 3.1. са следните:

Tози подприоритет е един от основните подприоритети в ОПАК, особено от гледна точка на ефекта и резултатите от проектите за гражданите и бизнеса. Интерес към него от страна на потенциалните бенефициенти централна, областни и общински администрации има още от 2007 г.
Изключителният интерес към подприоритет 3.1. беше потвърден за пореден път по време на проведените в цялата страна информационни дни през м. октомври и ноември 2008 г., особено от страна на общинските администрации и териториалните звена на централната администрация.
В рамките на предишната писмена процедура, с която Комитетът за наблюдение одобри промени в Индикативната годишна работна програма на ОПАК за 2008 г. и реши през м. октомври да бъдат обявени само настоящите две процедури, членове на този Комитет изразиха неформално мнението, че стойността на откритата процедура по подприоритет 3.1. би могла да бъде увеличена именно с оглед на очаквания интерес към нея.
Важни мерки, които са основни за изпълнението на Националната програма за реформи и съответния План за действие 2008 – 2010, са допустими като дейности по подприоритет 3.1. Такива са например мерки, свързани с подобряване на бизнес климата, с намаляване на административната и регулаторната тежест, както и с изграждането на електронно правителство. Вече има предприети стъпки в посока изпълнението на такива мерки, но Европейската комисия (ЕК) остава критична спрямо напредъка на България в тази област. През м. декември 2008 г. ще бъде публикуван и поредният доклад на ЕК във връзка с изпълнението на Националната програма за реформи, който също се очаква да насърчи полагането на още усилия в конкретните области. Затова е необходимо да се осигури достатъчно финансиране за допълнителни проекти.
Аргументите за увеличаването на средствата по подприоритет 2.4. са следните:·        

Дейността и ефективността на съдебната система продължава да е една от най-критикуваните сфери – както от страна на българското общество, така и от страна на ЕС.·        
Дейности за подпомагане на политиката за управление на човешките ресурси и обучението в съдебната система, каквито представляват същността на подприоритет 2.4., са сред най-необходимите мерки от гледна точка на реформата в съдебната власт и от гледна точка на самите институции – конкретни бенефициенти. ·        
Интересът и важността на този подприоритет за конкретните бенефициенти се доказа при първата и единствена до момента процедура по подприоритет 2.4., обявена през м. май 2008 г. По нея бяха подадени общо осем проектни предложения и бяха одобрени шест от тях – на АВ, ВСС, ВАС, Прокуратура на Република България и НСлС. Увеличаването на стойността на настоящата процедура ще даде по-голям шанс на останалите конкретни бенефициенти да финансират належащи мерки в сферата на управлението и обучението на магистрати и съдебни служители.
Припомняме, че съгласно Индикативната годишна работна програма на 30.10.2008 г. стартираха две нови процедури за набиране на проектни предложения. Срокът за кандидатстване е 30 януари 2009 г., 17:30 ч. 

Централната, областните и общинските администрации могат да се състезават с проекти по новата процедура “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1). Процедурата има за цел създаване на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство. Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална  стойност – няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

 
Конкретните бенефициенти в съдебната система (Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Националният институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба) ще могат да кандидатстват по подприоритет 2.4 – “Компетентна съдебна система и ефектовно управление на човешките ресурси”. Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална  стойност – няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца.