Новини

8.1.2009 г.

МС прие Национална програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

Категория: Околна среда

Правителството прие проект на Националната програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. Тя се разработва на основание на изискванията на чл. 28 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

През разглеждания период, основните приоритети в управлението на отпадъците ще бъдат: доизграждане на системата от 55 регионални депа за неопасни битови отпадъци, привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващите депа, на които се депонират производствени и опасни отпадъци; закриване на съществуващите депа, които не отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъците; ограничаване на количеството отпадъци, предназначени за окончателно обезвреждане, чрез тяхното рециклиране, повторна употреба и оползотворяване, при което се извличат суровини и енергия като допълнителен ресурс за националната икономика; предварително третиране на отпадъците и управление на отпадъчните потоци, получени след предварителното третиране; основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране и въвеждане на строги технически изисквания при тяхното приемане на различните типове депа; преминаване от общинско към регионално управление на отпадъците в рамките на регионите, определени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците; въвеждане на финансови и икономически инструменти при управление на отпадъците преди депониране; достигане на индикативните цели за рециклиране на твърди битови отпадъци и строителни отпадъци; подобряване на системата за управление на строителните отпадъци и подобряване на цялостната система за управление на специфичните отпадъчни потоци.

Програмата предвижда реализирането на:

- инвестиционни проекти за реконструкция на съществуващи и доизграждане на нови регионални депа, които да обезпечат прилагането на изискванията на Директива 99/31/ЕС за депонирането на отпадъците (регионални депа и претоварни станции);

- съоръжения за предварително третиране на биоразградими отпадъци и проекти за домашно компостиране, като се предвижда до 2013 г. да бъдат обхванати 89 000 домакинства;

- 7 регионални съоръжения за натрошаване и сортиране на отпадъци от строителството и разрушаването на сгради;

- 2 инсталации за изгаряне на болнични отпадъци - в гр.Пловдив и гр. Плевен и 1 стационарно автоклавно съоръжение за третиране на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения, както и изграждане на инфраструктура за разделно събиране и временно съхранение на опасните отпадъци от лечебните заведения - 28 центъра за цялата страна;

- доизграждане на системите за управление на масово разостранени отпадъци;

- изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци;

- инсталации за оползотворяване на дървесни отпадъци.

Предвидени са и средства за закриване на съществуващите общински депа, обслужвани от система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци; закриване на нерегламентираните сметища и стари замърсявания с битови отпадъци; доизграждане на националната лабораторна система за отпадъци; намаляване на риска от стари замърсявания с опасни отпадъци на територията на предприятията; съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и изграждане на съоръжения за интегрирано третиране на опасни отпадъци от бита.

Представената програма е отворен документ и подлежи на усъвършенстване, допълване и актуализиране в процеса на осъществяването му. С реализирането й ще бъде направена значителна крачка за решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците в страната, както и за изграждане на съвременна инфраструктура за третиране на отпадъците.