Новини

8.1.2009 г.

Над 258 мл. лв. ще получат тази година селските стопани за обработката на земя

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Правителството одобри размера и схемите за национални доплащания за хектар земеделска земя, за краве мляко и за овце-майки за 2009 г. В първите години след присъединяването ни към ЕС българските земеделски производители получават само част от подпомагането, което е предвидено за производителите от старите държави-членки. За да компенсира по-ниския размер на помощта, съгласно Регламент 1782/2003 - за схемите за директно подпомагане на земеделските производители, България може през 2009 г. да допълни директните си плащания до 65% от размера на директните плащания в Общността към 30 април 2004 г. Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа за българските производители с останалите държави-членки и да се повиши конкурентоспособността им. Средствата за директни плащания се използват и за финансиране на производствени разходи и за инвестиции в земеделските стопанства.

Общият максимален размер на националните доплащания за хектар земеделска земя, с изключение на площите с малини и ягоди, предназначени за преработка, винени лозя, тютюн - за които съществуват други схеми и източници за подпомагане, и постоянно затревените площи, е до 55 441 618 евро или левовата им равностойност – до 108 432 716 лв. От тях до 44 353 294 евро или до 86 746 172 лв. са от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., а до 11 088 324 евро или до 21 686 544 лв. са национално съфинансиране. Схемите са предвидени в план-сметката на Държавен фонд „Земеделие”.

По същата схема, въз основа на разпоредбите в Бюджет 2009 (чл. 1, ал. 2, т. 4.3, във връзка с §7, т. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.), се предоставят още до 76 694 959 евро или до 150 млн. лв.

По схемите за краве мляко въз основа на размера на индивидуалната квота за производство на мляко на стопанствата и за овце-майки, според броя на овцете-майки в стопанствата, в съответствие с Бюджет 2009 (чл.1,ал.2,т.4.3, във връзка с §7, т. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.), са осигурени до 31 189 283 евро или до 61 млн. лв.

Средствата от Бюджет 2009 са в изпълнение на решение на Съвета на управляващата коалиция от декември м. г., което предвижда от заложения в бюджета допълнителен инвестиционен пакет от 400 млн. лв. за справяне със световната финансова криза, за национално субсидиране на земеделските производители да бъдат предоставени 211 млн. лв. От тях 150 млн. лв. са за хектар земеделска земя, а 61 млн. лв. за краве мляко и за овце-майки.

Националните доплащания по схемата за краве мляко ще се предоставят въз основа на размера на индивидуална квота за производство на мляко на стопанствата към 31 март 2008 г. Избираеми за подпомагане са стопанства, които имат млечна квота 10 т или повече, получена по реда на Наредба №23 от 2007 г. за управлението на националната млечна квота.

Доплащанията по схемата за овце-майки ще се дават според броя на овцете-майки в стопанствата, които имат повече от 50 овце-майки, включени в Системата за идентификация и регистрация на животните към 1 октомври м. г.

Схемите за национални доплащания ще се прилагат след получаване на одобрение от Европейската комисия.