Новини

23.12.2008 г.

Правителството прие експортната политика на България за 2009-2013 г. - „Визия 2013”

Категория: Икономика

Подобряване на инвестиционната среда, насърчаване на капиталовложенията с висока добавена стойност, подобряване на инвестиционния маркетинг, обслужването на инвеститорите и осъществяване на проактивна експортна политика, предвижда утвърдената от правителството Експортна политика на България за 2009-2013 г. - „Визия 2013”.

Износът е един от основните фактори за постигането на висок и устойчив икономически растеж. През м. г. експортът ни е 13,5 млрд. евро, което е ръст от 12,2% спрямо 2006 г. Положителната тенденция продължава и през тази година, но въпреки това външнотърговският баланс при търговията със стоки е отрицателен и има съществен принос за дефицита по текущата сметка на платежния баланс. За постигането на устойчив и качествен ръст на износа правителството предприема мерки, които са насочени към подобряване на всички дейности, които оказват влияние и въздействие върху външнотърговския баланс.

Експортната политика е структурирана в пакет от мерки, които са свързани с подобряване на инвестиционната среда и насърчаване на капиталовложенията с висока добавена стойност, подобряване на инвестиционния маркетинг и обслужването на инвеститорите. В документа е регламентирано развитието на индустриалните зони. Чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите ще се определи юридическият им статут, правото на собственост, устройството им, техният размер и позициониране. Предвижда се индустриалните зони, за чиято инфраструктура е осигурена подкрепа от държавата, да бъдат общинска или държавна собственост. Ще бъдат посочени и изискванията към терена на зоната.

„Визия 2013” предвижда и разработването на цялостна маркетингова програма по целеви сектори, региони и стратегически инвеститори, както и поддържането на интегрирана информационна система. Тя ще включва обща икономическа, аналитична и статистическа информация, данни за развитието на социално-икономическите показатели по региони и т. н.

За подобряване на административното обслужване ще бъдат въведени нови услуги и ще се подобри капацитетът на Българската агенция за инвестиции. Предвижда се откриването на представителства на ведомството.

Осъществяването на проактивна експортна политика е свързана с определянето на целеви експортни пазари. Като привлекателни за износ са идентифицирани държавите, в които ръстът на вноса на стоки с висока добавена стойност през последните години е най-висок и едновременно с това делът на българския експорт към тези страни е най-голям.

За подобряване на експортния маркетинг и представителството на външни пазари ще бъде създадена BulTrade, която ще бъде специализирано звено към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. BulTrade – Българска агенция за търговия, ще осъществява дейности, свързани с маркетинга и представянето на български продукти и производства, ще подпомага бизнеса с предоставянето на пазарна информация и т. н. Предвижда се BulTrade да има представители в чужбина, каквато е практиката в редица европейски държави.

„Визия 2013” акцентира и върху предекспортното кредитиране, гаранционната дейност, дългосрочните инвестиционни кредити, предоставяни на малките и средните предприятия, както и върху рисковото капиталово финансиране.Финансовите ресурси ще се предоставят от Българската банка за развитие на местни лица при осъществени от тях експортни сделки.