Новини

10.12.2008 г.

МС увеличи капитала на „Българската банка за развитие” с 330 млн. лв.

Категория: Икономика

Повишаването му е една от мерките за противодействие на последиците от световната финансова криза върху малкия и средния бизнес


С 330 млн. лв. ще бъде увеличен капиталът на „Българската банка за развитие” АД. Повишаването му е една от мерките на правителството за противодействие на последиците от световната финансова криза върху реалния реактор. Тя е част от пакета „Пазарна гъвкавост”, а целта е осигуряването на кредитен ресурс на малкия и средния бизнес, запазване на тяхната стабилност и конкурентоспособност, повишаване на заетостта и стимулиране развитието на националната икономика в условията на глобалната финансова криза. Това е второто увеличение на капитала на банката – на 4 ноември т. г. Министерският съвет реши той да бъде повишен със 100 млн. лв.

Ще бъдат развити и използвани различни схеми за подпомагане на предприемачите, включително и повишаване на експортния потенциал и конкурентоспособност. Като приоритетен финансов инструмент Българската банка за развитие ще използва предоставянето на кредитни линии на търговските банки, които да кредитират малките и средните предприятия при по-благоприятни условия.

Според приетия през април т. г. закон основна задача на Българската банка за развитие е предекспортното и експортно кредитиране на малките и средните предприятия. Тя рефинансира български банки, кредитиращи предприемачите. Дейността й се финансира от собствени средства чрез емитиране на облигации, заеми от местни, чуждестранни и международни институции, както и средства от европейските фондове.

Уставният капитал на банката може да бъде увеличаван неограничено с решение на общото събрание на акционерите, като акциите на държавата, в размер не по-малък от 51 на сто от регистрирания към съответния момент капитал, са непрехвърлими. Допуска се собственици на акциите да могат да бъдат Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, банки за развитие от страни-членки на ЕС.