Новини

6.11.2008 г.

Правителството прие програма за индивидуална работа с учениците

Категория: Образование

Правителството одобри националната програма „С грижа за всеки ученик”. Нейните цели са да осигури възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал. По програмата са предвидени средства и за мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси, и за стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето на децата с различни способности.

Програмата е финансово осигурена с 2 млн. лв. Те се разпределят по равно между два модула – обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади и допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.

Критерий за участие по първия модул е броят на учениците и техните постижения на национални олимпиади през учебната 2007/2008 г. по български език и литература, английски, немски, испански и руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия и др. За всеки ученик, стигнал до национален кръг, училището ще получава по 500 лв., а за всеки лауреат – по 2000 лв. Към тази сума се добавя още 20% от нея за административни и командировъчни разходи.

Бенефициенти по втория модул са всички общински и държавни училища, получили покана чрез регионалните инспекторати по образование, на база резултатите от външното оценяване. Ще се финансира организирането на допълнително обучение в училище на ученици от 5-и и 6-и клас с ниски резултати от външното оценяване по съответния учебен предмет. Критерий за участие е наличие на група от 4-8 ученици от едно училище, които имат постижения по-ниски от 50% от средния успех по съответния предмет за училището и за випуска на външното оценяване след 4-и и 5-и клас, проведено в края на учебната 2007/2008 г. За обучението на една група по съответния предмет за 100 учебни часа се отпускат 1000 лв., както и 15% допълнително за административни разходи за училището.