Новини

6.11.2008 г.

Шофьорските изпити ще се провеждат от частни фирми

Категория: Транспорт

Дейността по провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и по извършване на психологически изследвания се извежда от държавната администрация, реши правителството с промени в Закона за движение по пътищата. Организирането и провеждане на шофьорските изпити ще бъде възлагано след конкурс и сключване на дългосрочен договор с лицето, което го спечели. Държавата си запазва инструментариума за контрол върху цената за явяване на изпит. Тя ще бъде доказвана чрез представяне на нейните компоненти още на етапа кандидатстване за провеждане на дейността. Изпълнителят на услугата няма право да прави каквото и да е повишение без съгласието на държавата.

Към участниците в конкурса ще бъдат поставени изисквания за материална база и оборудване, наличие на възможности за провеждане на изпити най-малко в областните центрове, за квалифициран персонал, както и финансови и икономически изисквания, които да гарантират качественото осъществяване на дейността.

Държавата си запазва и функциите по определяне на условията и реда за провеждането на изпитите, както и върху дейностите по изготвяне на изпитните въпроси и извършване на контрол при организирането, провеждането и оценяването на изпитите.

Основната цел на държавния контрол е повишаването на безопасността при движението по пътищата чрез създаване на условия те да бъдат полагани успешно само от кандидати, които са усвоили необходимите знания и умения за управление на МПС. Контролът ще се изразява във фактически проверки на място, проверки на цялата документация, която съпровожда организирането и провеждането на изпитите, и на резултатите от тях.

От държавната администрация ще бъде изведена още една неприсъща за нея дейност – провеждането на психологическите изследвания на кандидатите за шофьори. Регистрацията на лицата, които отговарят на условията за провеждане на психоизследванията, ще се прави от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация". Администрацията ще продължи да изготвя бланковите методики за провеждане на изследванията с цел уеднаквяване на практиките, ще се запазят и указанията за апаратните методики, което ще позволи прилагането им извън държавната администрация. Регламентирани са изискванията към лицата, които ще могат да извършват тази дейност, към квалификацията им и към необходимата материалната база, вкл. апаратите за изследване на психомоторната сфера.

Извеждането от държавната администрация на тези два вида дейности ще ограничи административното регулиране, осъществявано от държавните органи.

В законопроекта са вписани разпоредби, които регламентират условията и реда за извършване на индивидуално одобряване на пътни превозни средства и за изменение в конструкцията на регистрирани превозни средства. Изпитванията ще се осъществяват от технически служби, които установяват съответствието с техническите изисквания от съответните нормативни актове, а изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" издава сертификат въз основа на заключенията на техническите служби. Създадено е основание сертификатите за индивидуално одобряване на превозни средства, издадени в други държави от Европейския съюз, да бъдат признавани на територията на България при определени условия и ред. Одобряването на МПС-тата, произвеждани в малки серии, ще се извършва при спазване на изискването за производството им в количествените ограничения, определени с директиви на ЕС, и на техническите изисквания, посочени в тях. Условията и редът ще бъдат определени с наредби на министъра на транспорта.

Основната цел на законодателството в областта на типовото одобряване на превозните средства е да обезпечи висока степен на безопасност при движението по пътищата, както и на опазването на околната среда. Затова са предвидени мерки, които гарантират, че ако дадено превозно средство представлява значителен риск за потребителите, производителят предприема необходимите мерки, включително изтеглянето му от пазара. Създадени са задължения производителите да предоставят на потребителите цялата необходима информация и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозното средство, компонент или отделен технически възел, когато това е предвидено в нормативните актове. Има възможност превозни средства, произведени преди сертификатът за одобряването на типа им да е изгубил валидността си, но поради влизане в сила на нови технически изисквания, да бъдат регистрирани или пускани в движение при определени условия и ред, за определен срок и с разрешение на органа по регистрацията – министърът на вътрешните работи. Предвидено е основание временно да бъде отказвано извършването на регистрация, пускането в продажба или пускането в употреба на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които представляват сериозен риск за безопасността по пътищата или вредят сериозно на околната среда.

Въвежда се изискване към оборудването на тежкотоварните автомобили, които вече са в движение. Те трябва да притежават устройства за непряко виждане, чиято цел е да се ограничи т. нар. "невидима зона" и съответно – броят на загиналите при ПТП. Редица пътнотранспортни произшествия се причиняват от водачи на тежкотоварни камиони, които не знаят, че непосредствено зад или до автомобила им има други участници в движението. Броят на загиналите всяка година при подобни обстоятелства в Европа е около 400 души, повечето от които са уязвими участници в движението – велосипедисти, мотоциклетисти и пешеходци. Устройствата за непряко виждане, като например широкоъгълни огледала и огледала за непосредствена близост, камери, монитори и др., подобряват зрителното поле на водача и повишават безопасността на превозните средства. Това изискване влиза в сила на 31 март 2009 г.