Новини

23.2.2012 г.

Правителството прие промени в нормативни актове, свързани с измененията в Закона за техническите изисквания към продуктите

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и на Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. Основната цел на промените в нормативните актове е привеждането им в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Размерът на предвидените такси не се променя. Очаква се все пак увеличаване на приходите без да се натоварват значително потребителите на услугата. Това се дължи на събирането на такси за актуализиране на издадените разрешения и разширения и за осъществяване на ежегодните планирани проверки без заявено желание за разширяване на обхват, за които към момента не се събират държавни такси.

Основните очаквани резултати от прилагането на измененията в Наредбата са:

- ясно и еднозначно регламентиране на отделните етапи при издаването на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти, както и при издаване на разширения, актуализации или преиздаване на издадените разрешения, разширения или актуализации на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти, в т. ч. при осъществяване на ежегодните планирани проверки;

- регламентиране на задължението да се заплаща такса за: издаване на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти, издаване на европейско и българско техническо одобрение, издаване на разширения на обхвата на издадени разрешения, актуализиране или преиздаване на издадени разрешения и разширения, в т. ч. на етапите и проверките, за които е дължима такса;

- регламентиране на етапите и проверките, за които е дължима такса: проверка на документацията на кандидата, проверка на място, в т. ч. за осъществяване на ежегодните планирани проверки;

- осъществяване на по-ефективен контрол върху дейността на лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти.