Новини

8.2.2012 г.

Одобрени са промени в постановлението за приемане за допустимост на разходите по ОП „Транспорт”

Категория: Транспорт

Министерският съвет одобри изменение в постановлението за приемане за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.

Приетото постановление предвижда прецизиране на редица разпоредби с оглед детайлизиране на правилата за допустимост на разходите и конкретизиране на категориите разходи в обхвата на финансиране от програмата. В него се детайлизират условията за лизингови операции, за археологически проучвания, за покупка на земя, застроени недвижими имоти и дълготрайни материални активи, финансирани от програмата. Прецизират се също така изискванията и размерът на разходите за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по организацията, управлението и/или изпълнението на проекти, като размерите на тези възнаграждения се съобразяват с Наредбата за заплатите на служителите в администрацията. В постановлението се систематизират и конкретизират недопустимите разходи по програмата. Детайлно се разписват и допустимите разходи по приоритетна ос „Техническа помощ”.