Новини

7.2.2012 г.

След 10-годишна пауза МФ пусна в обращение нова емисия 2-годишни ДЦК

Категория: Финанси

На проведения на 6 февруари 2012 година аукцион, МФ предложи за продажба нова двегодишна облигация. Предлагането на този инструмент има за цел предоставяне на инвестиционна алтернатива в късия край дълговата крива. Номиналната стойност на предложеното количество на аукциона беше 20 млн. лева.

Присъствието на България в групата на финансово стабилните държави в региона намери отражение във високия интерес от страна на участниците и към по-краткосрочни инструменти. На аукциона взеха участие всички първични дилъри на ДЦК, като традиционно за облигации с такава срочност, преобладаваха поръчките, подадени за собствена сметка. Търсенето на аукциона превиши предлагането над четири пъти, като първичните дилъри заявиха поръчки за около 85 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 4,24, който е най-високият постиган на аукцион за продажба на ДЦК от началото на 2012 г. и един от най-високите за цялата 2011 година.

Среднопретеглената годишна доходност на аукциона е 2,36% за одобреното количество от 20 млн. лв. и е съизмерима с доходността, постигана по този матуритетен сегмент от емитенти - водещи икономики в Европа. Постигната доходност по облигацията е под стойността на емитираните през февруари 2010 г. 2,5 г. ДЦК, деноминирани в евро, като доходността на аукционите по тази емисия се движеше от 3,43%, при пускането й в обращение през март, до 2,77 % при последното й предлагане през декември 2010 година.  За сравнение доходността по едногодишните сконтови емисии, реализирани през 2010 г. от МФ, съответно през септември и декември, беше  2,80% и 2,35%.

Положителната тенденция за снижаване нивата на доходността, която се наблюдаваше при останалите бенчмаркови сегменти се пренесе и в по-краткия край на дълговата крива. Това още веднъж илюстрира атрактивността на суверенните книжа като възможност за инвестиция, носеща сигурна възвръщаемост.