Новини

1.2.2012 г.

Одобрен е Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Категория: Правителствени

Правителството прие Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Документът съдържа общо 318 мерки, свързани в преобладаващата си част с въвеждане в българското законодателство на директиви, чийто срок за транспониране изтича през 2011 г. и в началото на 2012 г. Останалите мерки се отнасят до осигуряване на прилагането на пряко приложимите актове на ЕС, както и изпълнението на други конкретни задължения, произтичащи от действащото европейско законодателство, ангажименти и преходни мерки от Договора за присъединяване на България към ЕС със срок за изпълнение през 2011 г. В Плана за действие са включени и мерки, свързани с подготовката на позициите на страната ни за 105 заседания на Съвета на ЕС.
 

Изпълнението на Плана за действие за 2011 г. се отчиташе ежемесечно в рамките на Съвета по европейските въпроси, като отговорните ведомства докладваха на заседания на Съвета за хода на изпълнение на закъснелите мерки, както и за действията, които предприемат за преодоляване на закъсненията. В повечето случаи констатираните закъснения бяха компенсирани през следващите месеци.
 

От всичките 318 мерки от Плана за действие за 2011 г. в края на периода са изпълнени 281 мерки, което е 88% от общия им брой. Неизпълнени останаха 37 мерки, 15 от които са свързани с въвеждане на директиви или отстраняване на нарушения, които вече са констатирани от Европейската комисия. Тези мерки са включени в Плана за действие за 2012 г. със срок за изпълнение до края на месец януари 2012 г. Останалите 22 мерки са с отпаднало основание и/или необходимост от изпълнение.