Новини

1.2.2012 г.

Правителството предлага промени в ЗУТ, които усъвършенстват процедурите, свързани със строителството и въвеждането в експлоатация на строежите

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и предлага на Народното събрание да го приеме.
 

Със законопроекта се прави реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие. Предлага се те да се регламентират в един закон – Законът за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране (пространственото развитие) и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им. Видовете документи за пространствено развитие се предлага да бъдат по-опростени, но с подчертано засилена стратегическа ориентация, като те трябва да отчитат перспективите за пространствено развитие на ЕС и да акцентират върху стратегическите предимства на националната територия и отделните региони в контекста на пространственото развитие на ЕС и целите на кохезионната политика. Промените в тази част трябва да обхванат подготовката на стратегическите документи за развитие за следващия планов период 2014-2020 г.
 

С проектозакона се въвеждат изменения и допълнения, свързани с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация – относно административния контрол по устройство на територията и строителството, дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на България, облекчаване на някои от извършваните от МРРБ административни услуги.
 

По отношение усъвършенстването на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, се предлагат изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса при гарантирана защита и на обществения интерес.
 

Промените в Закона за устройство на територията предвиждат още усъвършенстване на административния контрол по устройство на територията и строителството, като ясно се разграничават правомощията на контролните органи на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол. Увеличават се правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Прецизират се и се допълват правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес.
 

Проектозаконът предвижда още изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Предлага се промяна в режима за извършване на тези дейности - от лицензионен в регистрационен, допълване и прецизиране на изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите.