Новини

25.1.2012 г.

Правителството предлага промени в Закона за Търговския регистър

Категория: Правителствени

Правителството одобри промени в Закона за Търговския регистър и предлага на Народното събрание да ги приеме. 

От 1 януари 2012 г. влезе в сила разпоредба, която урежда реда за даване на указания от длъжностното лице по регистрацията и правните последици от неизпълнението им, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон или когато не е платена дължимата държавна такса. 

Практическото приложение на тази норма към датата на влизането й в сила се оказа невъзможно поради липса на изградена функционалност в информационната система на търговския регистър. Предлага се тя да влезе в сила от 1 юни 2012 г.

Другите приети от кабинета изменения уреждат статута на търговците, поискали пререгистрация, но тя им е отказана с влязъл в сила акт. В тези случаи те ще бъдат приравнени на търговците, които не са поискали пререгистрация.

Съгласно Търговския закон длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, трябва в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. С предлаганите нови текстове се въвежда възможност непререгистрираните търговски дружества и кооперации да подадат молба за обявяване в несъстоятелност, като е отчетен фактът, че тези търговци са прекратена дейност и не могат да искат само откриване на производство по несъстоятелност. Във връзка с това е предвидена и служебна пререгистрация на търговците въз основа на акт на съда по несъстоятелността.

Въвежда се и възможност за непререгистрираните търговски дружества и кооперации, чиято дейност е прекратена по силата на закона, да извършат пререгистрация с цел развитие на производството по ликвидация, което сега можеха да направят само трети заинтересовани лица.