Новини

29.12.2011 г.

Две нови дирекции в МИЕТ ще работят за развитие на иновациите и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия

Категория: Бизнес среда

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. 

С постановлението се предвижда реформиране на дирекция „Инвестиционна пoлитика" чрез разделянето й на две дирекции с цел оптимизиране на дейността по политики. 

Предвижда се и създаване на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество" с 23 щатни бройки, за развитието на политика за иновациите и инвестициите в средносрочен план. Това е приоритетна цел на Европейската комисия, която е заложена и в Програмата на правителството за европейско развитие.

Създава се дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия" с 21 щатни бройки за обособяването на политиката за подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на регулаторната и административната тежест и мерки за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и политиката по отношение на малките и средните предприятия, гарантираща устойчив икономически растеж и устояване на конкурентния натиск на глобалния пазар.

С проекта на постановление функциите на дирекция „Вътрешен одит" се привеждат в съответствие с последните изменения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

С промените не се увеличава числеността на персонала в министерството, тъй като 44-те щатни бройки на дирекция „Икономическа политика” се разпределят между двете нови дирекции според функциите им.