Новини

29.12.2011 г.

Деца с изявени дарби ще получават стипендия в размер на 135 лв. и еднократното финансово подпомагане

Категория: Образование

 Кабинетът прие изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

В изпълнение на решение от 2011 г. на Министерския съвет за промяна на нормативни актове, в които размерът на плащанията се определя от минималната работна заплата за страната и съгласно списък-приложение на нормативните актове, се предлага проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление на Министерския съвет № 298 от 17.12.2003 г. 

С предложения проект се премахва автоматичната зависимост при определяне на размера на стипендията от минималната работна заплата и на еднократното финансово подпомагане от гарантирания минимален доход за страната. Предлага се определен размер на стипендия - 135 лв., а на еднократното финансово подпомагане - до 195 лв., което няма да окаже въздействие върху бюджета за 2012 г.