Новини

6.10.2011 г.

Одобрена е Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България до 2020 г.

Категория: Анализи

Министерският  съвет одобри Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020. Стратегията е основополагащ документ за ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта у нас. Тя отразява необходимостта от качествено преустройство на системата за физическо възпитание и спорт като задължителен компонент на икономическите и социалните промени в обществото.

В стратегията са изложени принципните подходи и теоретическите постановки, определящи главната цел и основните задачи на Националната система за физическо възпитание и спорт, основните принципи, върху които тя се изгражда, обхватът на системата с основните и структури и дейности, нейната организация и управление, с приоритетните и спомагателните функции на държавните и обществените институции, различните видове осигурявания, както и критериите за ефективността на системата в новите социално-икономически условия.