Новини

4.10.2011 г.

Приет е Национален план за инвестиции за периода 2013 – 2020 година

Категория: Икономика

Министерският съвет прие Решение за приемане на Национален план за инвестиции за периода 2013 - 2020 година.

Със същото решение Министерският съвет одобри Заявление за предоставяне на безплатни квоти за емисии през преходния период 2013 - 2020 година и определи органа, който да представи заявлението на Европейската комисия.

С Директива 2009/29/ЕО се определят основните параметри на търговията с емисии за периода от 2013 до 2020 г., като за производството на електрическа енергия всички квоти трябва да бъдат закупувани от инсталациите чрез търг.

Директивата предвижда и възможност за разпределяне на безплатни квоти на преходен принцип на инсталации за производство на електрическа енергия при определени условия.

България също може да се възползва от тази възможност, с което сектор „Електропроизводство" ще премине постепенно от безплатни квоти към квоти, осигурявани чрез участие в търгове. В замяна на това всяка инсталация, включена в „Национален план за инвестиции за периода 2013 - 2020 година", ще трябва да изпълнява проекти на стойност равна на предоставените безплатни квоти.

Използването на възможността за дерогация ще има положителен социален ефект - ще бъде избегнат рязък скок в цените на електроенергията и ще се намали рискът от рязко влошаване на конкурентоспособността на българската икономика.