Новини

28.9.2011 г.

Правителството одобри Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011 г. – 2013г.

Категория: Енергетика

Министерският съвет одобри Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. Документът е разработен за прилагане на Директива 2006/32/ЕО   на Европейския парламент и на Съвета на Европа от април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги.

Директивата има за цел да стимулира рентабилното повишаване     на ефективността при крайното потребление на енергия и да създава условия  за развитието и насърчаването на пазара на енергийни услуги.

В съответствие с изискванията на Директивата за подобряване на енергийната ефективност в България се предвижда през периода от 2008 г. до 2016 г. националното индикативно ниво на енергийните спестявания да достигне 9% спрямо осредненото крайно потребление на енергия за периода 2001- 2005 г.

Планът формулира междинна индикативна цел за спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 година. Тази цел възлиза на 4 860 GWh (418 ktoe) годишни спестявания на горива и енергии.

Целта на плана е да се повиши ефективността при крайното потребление на енергия, което ще намали зависимостта от внос на енергоносители, ще доведе до намаляване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове, а така също ще стимулира иновациите и конкурентоспособността на българската икономика.