Новини

7.9.2011 г.

МС прие отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест

Категория: Бизнес среда

Министерският съвет се запозна с отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. Планът беше приет в края на м. април м. г., а отчетът обхваща периода до 30 юни 2011 г.

Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест: обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки (обхващат по няколко от изброените видове действия).

Планът предвижда към края на м. юни т. г. напълно или частично (в законодателната си част) да се изпълнят общо 127 мерки. От тях напълно изпълнени са 87 мерки (69%), а в процес на изпълнение са 37 (29%).

Напълно своите задължения са изпълнили две ведомства – Министерството на културата (шест мерки) и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (три). Най-много мерки със забавено изпълнение са в ресора на Министерството на земеделието и храните – голяма част от тях са с удължен срок на изпълнение поради необходимостта от законови промени. Забавяне се отчита и при министерствата на здравеопазването (пет мерки), на икономиката, енергетиката и туризма (четири), на околната среда и водите и на финансите – по две, и КФН – една. Неизпълнените мерки са три и са от компетентността на Агенция „Митници”, МИЕТ и МФ, като изпълнението на едната от тях (МФ) – изготвяне на стандартна бланка за искане за възстановяване на недължимо платени такси и създаване на техническа възможност това искане да се подава по електронен път, ще бъде възможна след създаването на единен електронен портал за цялата държавна администрация.

Потенциален риск от забавяне на изпълнението е идентифициран при мерки, които се отнасят до подаване на сведения по електронен път в системата на МВР, МЗ, Изпълнителната агенция по горите и Националната служба за зърното и фуражите. Причината е липса на финансови средства.

Основното намаление на административната тежест се предвижда след изпълнението на мерките до края на 2011 г. – общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление. Тогава освен законодателни инициативи, които осигуряват правната рамка на електронно подаване и обмен на информация, се предвижда да бъде създадена и техническа възможност за практическото им осъществяване.