Новини

20.7.2011 г.

Очаквания за нарастване на преките чуждестранни инвестиции в експортни стоки

Категория: Възможности

Регулярна тримесечна публикация "Финансов сектор": оценки и очаквания" прави преглед на нагласите и очакванията на основните представители на финансовия сектор у нас относно икономическото състояние и развитие на страната. Изданието оценява средата, в която функционират финансовите посредници и идентифицира факторите, които оказват значимо влияние върху тяхното поведение.

Като основни акценти в третия брой на изданието се открояват няколко извода от анализ на попълнените от финансовите посредници анкетни карти. Според тях високите темпове на растеж на българския износ ще доведат до нарастване на преките чуждестранни инвестиции в страната в експортните сектори и при запазване на темповете на икономически растеж.

Очакванията на финансовите посредници през третото тримесечие на 2011 г. са за приключване на тенденцията на спад на лихвените проценти по депозити, поевтиняване на цената на кредитния ресурс и слабо поскъпване на щатския долар. Инфлационните им очаквания за 2011 г. се понижават