Новини

24.2.2011 г.

Облекчена е процедурата за регистриране на цени на тютюневи изделия

Категория: Бизнес среда

Част от документите, които се подават при регистриране на цени на тютюневи изделия у нас, вече ще се събират по служебен път. Промените, които правителството утвърди, са в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията и е една от мерките в Плана за действие за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. Чрез тях ще се спестят време и средства на бизнеса.

С измененията отпада необходимостта от представяне на копие на удостоверението за вписване в Търговския регистър, както и на документи от Патентното ведомство по отношение на регистрацията на търговската марка. В тези случаи регистриращият орган в Министерството на финансите ще извършва проверките по служебен път. Освен това се създава възможност уведомлението и съответните изискуеми документи да могат да се представят и по пощенски или електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Останалите промени са свързани с прецизиране на текстове в Наредбата, като те са съобразени с терминологията в Закона за акцизите и данъчните складове. Отменен е и чл. 8, тъй като разпоредбата предвижда санкции, които приповтарят предвидени в Закона за тютюна и тютюневите изделия наказания.